Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Europejski Fundusz Społeczny Fundusze Europejskie Program Lokalny
kontrastWersja dla niedowidzących
rozmiar A- A A+
Strona główna Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

DANE TELEADRESOWE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 2a, 28-100 Busko-Zdrój

Biuro Obsługi Interesanta: +48 41 370 51 33

Sekretariat: +48 41 370 51 00, +48 41 378 44 42

e-mail: sekretariat@mgops.busko.pl

Cel projektu

efs

 

Cele projektu "Zainwestuj w siebie – zmień własną przyszłość":

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej u osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz aktywna integracja grupy osób, które mają trudności z prawidłowym funkcjonowaniem w życiu społecznym w tym osób niepełnosprawnych.
Podniesienie kwalifikacji zawodowych, zdobycie nowych oraz cennych umiejętności praktycznych będzie możliwe dzięki realizacji kursów zawodowym.

Na cel główny składa się wiele celów szczegółowych, m.in.:

 • poprawa zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych BO,
 • zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania i uzyskania pracy,
 • ułatwienie integracji społecznej osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych
 • podniesienie poziomu wiedzy rodzin z  zakresu radzenia sobie z zaburzeniami, problemami wychowawczymi oraz problemami z uzależnień m.in. alkoholu.
 • zwiększenie motywacji osób niepełnosprawnych do integracji społecznej

Cele projektu "Zainwestuj w siebie – zmień własną przyszłość" są zgodne z celem Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, gdyż przyczyniają się do zwiększenia liczby osób, które skorzystają z form aktywnej integracji, a aktualnie są klientami pomocy społecznej.

 

Cele projektu "Zwykłe wsparcie dla niezwykłych ludzi"

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej poprzez utworzenie Klubu Seniora przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju. Cel będzie realizowany poprzez kompleksowe wsparcie dla seniorów w tym osób niesamodzielnych ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność w postaci uczestnictwa w warsztatach terapeutycznych, poradnictwie specjalistycznym, szkoleniach z zakresu kompetencji cyfrowych, warsztatach prozdrowotnych oraz zajęciach edukacyjnych, kulturalnych i sportowych. Realizacja założonego celu przyczyni się do utworzenia klubu seniora dla osób starszych i niesamodzielnych, który będzie miał na celu przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji osób starszych, a także zwiększenie wachlarza usług społecznych realizowanych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju.

Na cel główny składa się wiele celów szczegółowych, m.in.:

 • integracja seniorów ze środowiskiem lokalnym,
 • zwiększenie aktywności osób starszych w życiu społecznym,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • podniesienie kompetencji cyfrowych wśród osób w wieku 60+,
 • wzrost kondycji fizycznej poprzez udział w zajęciach fitness, warsztatach tanecznych, zajęciach na basenie,
 • nabycie nowych umiejętności i wiedzy,
 • rozwijanie swoich zainteresowań i zdolności poprzez udział w zajęciach rękodzielniczych, malarskich i muzyczno-wokalnych.

Cele projektu "Aktywni Seniorzy w Busku-Zdroju"

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej dla 60 osób w wieku 60+ zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, w tym rodzin i dzieci, a także zwiększenie o 35 miejsc świadczenia usług opiekuńczych w Klubie Seniora. Cel będzie realizowany poprzez kompleksowe wsparcie dla seniorów w tym osób niesamodzielnych ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność w postaci uczestnictwa w warsztatach terapeutycznych, poradnictwie specjalistycznym, szkoleniach z zakresu kompetencji cyfrowych, warsztatach prozdrowotnych oraz zajęciach edukacyjnych, kulturalnych i sportowych. Realizacja założonego celu przyczyni się do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie stacjonarnej w Klubie Seniora dla osób starszych i niesamodzielnych w tym osób niepełnosprawnych , który ma na celu przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji osób starszych, a także wpłynie na zwiększenie wachlarza usług społecznych realizowanych w MGOPS w Busku-Zdroju. Wartość projektu wynosi: 2 046 896,13 zł

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych.

Cele projektu "Aktywna integracja szansą na sukces osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością
w Gminie Busko-Zdrój"

Głównym celem projektu jest wzmocnienie szans na zatrudnienie 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 5 osób niepełnosprawnych, w tym osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością z terenu miasta i gminy Busko-Zdrój poprzez udział w kompleksowej aktywizacji społecznej i zawodowej. Zastosowane zostaną instrumenty i narzędzia aktywnej integracji na rzecz osób wykluczonych społecznie w wymiarze zawodowym i społecznym zmierzające do eliminacji barier w procesie aktywacji społeczno-zawodowej. Przejście ścieżki aktywizacji społecznej oraz udział w warsztatach znacząco wpłynie na podniesienie poziomu zdolności do zatrudnienia całej grupy docelowej. Grupę docelową stanowią osoby w wieku aktywności zawodowej powyżej 18 roku życia, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej.

Cele szczegółowe projektu:

 • zapewnienie schronienia/noclegu maksymalnie dla 10 osób przez cały okres realizacji projektu dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością,
 • wzmocnienie szans na zatrudnienie osób zagrożonych ubóstwem i wielokrotnym wykluczeniem społecznym poprzez kompleksową i zindywidualizowaną aktywizację społeczno-zawodową (podniesienie kompetencji zawodowych, odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy itp.),
 • wsparcie procesu wyjścia z problemów z uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych poprzez specjalistyczne poradnictwo, terapię i zajęcia edukacyjne,
 • wsparcie procesu integracji ze środowiskiem,
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości i godności. 

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1, „Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego