Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Europejski Fundusz Społeczny Fundusze Europejskie Program Lokalny
kontrastWersja dla niedowidzących
rozmiar A- A A+
Strona główna Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

DANE TELEADRESOWE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Kościuszki 2a, 28-100 Busko-Zdrój

Biuro Obsługi Interesanta: +48 41 370 51 33

Sekretariat: +48 41 370 51 00, +48 41 378 44 42

e-mail: sekretariat@mgops.busko.pl

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023

 

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 to program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.

W grudniu 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ). Program będzie realizowany przez najbliższe 7 lat – do 2029 r. FEPŻ stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 265 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, (tj. 2056,40 zł
w przypadku osoby samotnie gospodarującej, a w przypadku osoby w rodzinie kwota ta wynosi 1590,00 zł) oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ww. ustawy, m.in. ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności.

W związku z powyższym prosimy osoby spełniające powyższe kryteria zainteresowane pozyskaniem żywności o zgłaszanie się do pracowników socjalnych MGOPS w Busku-Zdroju wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodu rodziny lub osoby samotnie gospodarującej, na przykład z decyzją lub zaświadczeniem z ZUS lub KRUS lub zaświadczeniem o wynagrodzeniu netto za ostatni miesiąc, a w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego z decyzją – nakazem płatniczym na rok 2024, w celu otrzymania skierowania.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane
w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia oświadczenia, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym oświadczenie  zostało złożone, pomniejszone o:

1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu;

2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach (ZUS, KRUS);

3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu wlicza się m.in.:

- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,

- wynagrodzenie za pracę dorywczą,

- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,

- renty,

- emerytury,

- alimenty,

-odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,

- zasiłki dla bezrobotnych,

- dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

- dochody z gospodarstwa rolnego,

- świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),

- dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),

- dodatek mieszkaniowy.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345,00zł.

Kwalifikowanie do Programu i wydawanie skierowań rozpocznie się od 18 marca 2024r.
w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju w godzinach 7.00-15.00.

O terminach dystrybucji żywności będziemy informować na bieżąco po wcześniejszym ustaleniu terminów dostaw.

Więcej informacji na temat Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 można uzyskać pod adresem: Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 - Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl) oraz osobiście lub telefonicznie u pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju.