Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Strona wysokokontrastowa
Projekt Spółdzielnia - Aktualności
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko Gmiinego Ośrodka Pomocy Społecznej
Fundusz Europejski
Unia Europejska

Sekcja Świadczeń wychowawczych mieści się w budynku MGOPS

w Busku -Zdroju ul.Kościuszki 2a pok. nr 2a

tel. 41 370 51 39

Przyjmowanie wniosków dotyczących świadczeń wychowawczych

pokój nr 2a  na parterze

godz. 7.00 – 15.00

Pobierz wniosek [ pdf ]

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

  • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na trzymaniu matki albo ojca,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje  na utrzymaniu opiekuna faktycznego,
  • opiekunowi prawnemu dziecka,
  • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

  • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, tj.  schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, a także szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie, albo  w pieczy zastępczej;
  • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
  • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje dzieciom do dnia  ukończenia 18 roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie.
Prawo do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2019/2021 ustala się od 1 lipca 2019r. do 31 maja 2021r.
Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu świadczeniowego,  nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej.
Ponadto jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do końca okresu świadczeniowego. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami. 

Terminy wypłat świadczeń wychowawczych w 2021 roku

21.01.2021 r. (czwartek)
16.02.2021 r. (wtorek)
16.03.2021 r. (wtorek)
15.04.2021 r. (czwartek)
18.05.2021 r. (wtorek)
15.06.2021 r. (wtorek)
15.07.2021 r. (czwartek)
17.08.2021 r. (wtorek)
16.09.2021 r. (czwartek)
14.10.2021 r. (czwartek)
16.11.2021 r. (wtorek)
16.12.2021 r. (czwartek)