Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Strona wysokokontrastowa
Projekt Spółdzielnia - Aktualności
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko Gmiinego Ośrodka Pomocy Społecznej
Fundusz Europejski
Unia Europejska

Sekcja Świadczeń wychowawczych mieści się w budynku MGOPS

w Busku -Zdroju ul.Kościuszki 2a pok. nr 2a

tel. 41 370 51 39

Przyjmowanie wniosków dotyczących świadczeń wychowawczych

pokój nr 2a  na parterze

godz. 7.00 – 15.00

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Program „Rodzina 500 +" to nieopodatkowane 500 złotych miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, a także na pierwsze, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł netto (lub 1200 zł netto gdy dotyczy to dziecka niepełnosprawnego). W przypadku drugiego i kolejnych dzieci kryterium dochodowe nie obowiązuje. Świadczenie wychowawcze jest wypłacane do momentu ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni ubiegający się o wypłatę świadczeń z programu „500+" na drugie i kolejne dziecko, powinni złożyć wniosek zawierający podstawowe dane o osobie wnioskującej oraz informacje na temat dzieci, które będą objęte świadczeniem wychowawczym (imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia oraz stan cywilny).
Rodzice i opiekunowie, którzy spełniają kryterium dochodowe (dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku dziecka niepełnosprawnego) mogą ubiegać się ponadto o wypłatę świadczenia wychowawczego dla pierwszego lub jedynego dziecka. Wówczas do powyższego wniosku trzeba będzie dołączyć następujące dokumenty:

  • oświadczenie członków rodziny o dochodach innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres , na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.
  • w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego lub nakaz płatniczy;
  • w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce;
  • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – skrócony akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka, odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego rozwód lub separację;
  • inne dokumenty dotyczące utraty i uzyskania dochodu;
  • inne dokumenty, w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń wychowawczych;

Przy ustalaniu dochodu na osobę w rodzinie, pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 roku życia, które pozostaje na utrzymaniu rodziców, uwzględnia się jako członka rodziny. Do dochodu należy zaliczyć także alimenty od drugiego rodzica, a także świadczenia wypłacane z Funduszu Alimentacyjnego.

Wnioski o wypłatę świadczeń z programu „Rodzina 500+" należy składać co roku w miejscu zamieszkania. Świadczenie wychowawcze jest przyznawane na 12 miesięcy od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.