Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres od początku roku do dnia 30.06.2020 [ pdf ]
Rb-27ZZ  - za okres od początku roku do końca II kwartału 2020r [ pdf ]
Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budzetowych samorzadowej jednostki budzetowej na dzien 30.06.2020 [ pdf ]
Rb-50 - sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jadnostkom samorządu terytorialnego ustawami- okres sprawozdawczy II kwartał 2020r. [ pdf ]
Rb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych według stanu na koniec II kwartału 2020 r. [ pdf ]
Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wegług stanu na koniec II kwartału 2020r. [ pdf ]
Rb-ZN - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych według stanu na koniec II kwartału 2020 r. [ pdf ]