Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Strona wysokokontrastowa
Projekt Spółdzielnia - Aktualności
Biuletyn Informacji Publicznej Miejsko Gmiinego Ośrodka Pomocy Społecznej
Fundusz Europejski
Unia Europejska

efs

 

Cele projektu "Zainwestuj w siebie – zmień własną przyszłość":

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej u osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz aktywna integracja grupy osób, które mają trudności z prawidłowym funkcjonowaniem w życiu społecznym w tym osób niepełnosprawnych.
Podniesienie kwalifikacji zawodowych, zdobycie nowych oraz cennych umiejętności praktycznych będzie możliwe dzięki realizacji kursów zawodowym.

Na cel główny składa się wiele celów szczegółowych, m.in.:

 • poprawa zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych BO,
 • zwiększenie motywacji do aktywnego poszukiwania i uzyskania pracy,
 • ułatwienie integracji społecznej osób ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych i kompetencji społecznych
 • podniesienie poziomu wiedzy rodzin z  zakresu radzenia sobie z zaburzeniami, problemami wychowawczymi oraz problemami z uzależnień m.in. alkoholu.
 • zwiększenie motywacji osób niepełnosprawnych do integracji społecznej

Cele projektu "Zainwestuj w siebie – zmień własną przyszłość" są zgodne z celem Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, gdyż przyczyniają się do zwiększenia liczby osób, które skorzystają z form aktywnej integracji, a aktualnie są klientami pomocy społecznej.

 

Cele projektu "Zwykłe wsparcie dla niezwykłych ludzi"

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług opiekuńczych w formie stacjonarnej opieki dziennej poprzez utworzenie Klubu Seniora przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju. Cel będzie realizowany poprzez kompleksowe wsparcie dla seniorów w tym osób niesamodzielnych ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność w postaci uczestnictwa w warsztatach terapeutycznych, poradnictwie specjalistycznym, szkoleniach z zakresu kompetencji cyfrowych, warsztatach prozdrowotnych oraz zajęciach edukacyjnych, kulturalnych i sportowych. Realizacja założonego celu przyczyni się do utworzenia klubu seniora dla osób starszych i niesamodzielnych, który będzie miał na celu przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji osób starszych, a także zwiększenie wachlarza usług społecznych realizowanych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju.

Na cel główny składa się wiele celów szczegółowych, m.in.:

 • integracja seniorów ze środowiskiem lokalnym,
 • zwiększenie aktywności osób starszych w życiu społecznym,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • podniesienie kompetencji cyfrowych wśród osób w wieku 60+,
 • wzrost kondycji fizycznej poprzez udział w zajęciach fitness, warsztatach tanecznych, zajęciach na basenie,
 • nabycie nowych umiejętności i wiedzy,
 • rozwijanie swoich zainteresowań i zdolności poprzez udział w zajęciach rękodzielniczych, malarskich i muzyczno-wokalnych.