W dniu 25.06.2021r. pracownicy socjalni Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku Zdroju zajmujący się przeciwdziałaniem przemocy na terenie miasta i gminy Busko – Zdrój w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie wzięli udział w Festynie “Bądźmy Razem” oraganizowanym przez w/w Ośrodek.
Celem akcji było datarcie do jak najszerszego grona odbiorców i uświadomienie, że przemoc jest zła i nie ma na nią miejsca w życiu żadnego człowieka. Wyjaśniano na czym polega zjawisko przemocy i jakie są jej konsekwecje. Udzielano szczegółowych informacji dotyczących miejsc i możliwości, w których można uzyskać wsparcie oraz niezbędną pomoc.
Rozdano koszulki, kubki, długopisy, balony z hasłami promującymi przeciwdziałanie przemocy. W promocję zaangażowała się również KPP w Busku – Zdroju delegująca swego przedstawiciela -policjnata dzielnicowego.
W/w działania są realizowane w ramach profilaktyki mającej na celu podniesienie świadomości indywidualnej i społecznej oraz pogłębianie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie dającej możliwość wczesnego rozpoznawania i reagowania.