Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku–Zdroju od dnia 01.04.2020 realizuje Projekt ,,Lepsze Oblicze Życia’’ współfinansowany w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwianie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020. Realizacja założeń projektowych obejmuje okres od 01.04.2020r. do 31.03.2022r.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie dostępności do usług specjalistycznych, minimalizacja barier i braków uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie  w środowisku lokalnym poprzez zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, podnoszenie kompetencji opiekunów osób niesamodzielnych oraz kompleksowe wsparcie w postaci poradnictwa specjalistycznego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju obejmie wsparciem osoby z terenu gminy Buska-Zdroju oraz miast gmin miejsko-wiejskich (Wiślicy, Stopnicy, Pacanowa, Nowego Korczyna):

  • 50 osób, które skorzystają z pomocy opiekuna osób niesamodzielnych (30 Kobiet i 20 Mężczyzn);
  • 25 osób, które ukończą kurs opiekuna osób niesamodzielnych do świadczenia ww. usług.

Odbiorcami usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania będą osoby niesamodzielne, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Przez usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania należy rozumieć: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza oraz w miarę możliwości – utrzymanie kontaktu z otoczeniem. Pracownicy socjalni w ramach rekrutacji dotrą do każdej osoby wyrażającej chęć uczestnictwa, by na miejscu ocenić warunki i kryteria jej udziału w Projekcie. Dodatkowo 30 Uczestników Projektu skorzysta z usług usprawniająco–rehabilitacyjnych. Usługi te świadczone w miejscu zamieszkania będą dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności wykonywane przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. Wsparcie każdego Uczestnika Projektu odbywać się będzie na podstawie indywidualnie przygotowanej ścieżki wsparcia, opracowanej we współpracy z osobą objętą pomocą.

Dodatkowo każdy Uczestnik Projektu będzie miał zapewnioną:

  • organizację dowozu osób niepełnosprawnych do placówek użyteczności publicznej;
  • wsparcie psychologiczne;
  • opiekę doradcy ds. Osób Niepełnosprawnych;
  • opiekę pracownika socjalnego.

Pragniemy również poinformować, że przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie działa Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, z której mogą skorzystać zarówno Uczestnicy Projektu jak i wszystkie osoby potrzebujące sprzętu rehabilitacyjnego.

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia w ramach Projektu „Lepsze Oblicze Życia” zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Busku Zdroju, pod numerem telefonu: 41 370 81 81